ماده ضد حساسیت کولزر Gluma Desensitizer :

Kulzer Gluma Desensitizer میتوانید به عنوان درمان حساسیت دندانی در بیمار به تنهایی و یا قبل از ترمیم دندان (بعد از پروسه اچینگ و قبل از کاربرد باندینگ در نسل 4 و 5 و قبل از کاربرد باندینگ در نسل 6 و 7 و 8) بکار ببرید. این ماده با هر نوع باندینگی از هر نسل سازگار است.
ماده ضد حساسیت کولزر Kulzer Gluma Desensitizer می تواند نفوذ لایه باندینگ را نیز بیشتر کند و باعث استحکام بیشتر باند گردد.

این ماده ضد حساسیت از 35 درصد هیدروکسی اتیل متاکریلات (HEMA) و 5 درصد گلوتارآلدهید و مابقی از آب تشکیل شده است.

این ماده را میتوانید به عنوان درمان حساسیت دندانی در بیمار به تنهایی و یا قبل از ترمیم دندان (بعد از پروسه اچینگ و قبل از کاربرد باندینگ در نسل 4 و 5 و قبل از کاربرد باندینگ در نسل 6 و 7 و 8) بکار ببرید. این ماده با هر نوع باندینگی از هر نسل سازگار است.

 نقش ضد حساست گلوتارآلدهید در ماده ضد حساسیت کولزر:

یکی از مهمترین علل حساسیتهای عاجی حرکت مایع درون توبولهای عاجی در ناحیه عاج اکسپوز است (منظور از عاج اکسپوز، عاجی است که توسط مینا پوشیده نشده و مستقیم با مایعات دهان در ازتباط است. نمونه آن در ناحیه طوق دندان مشاهده میگردد). بدلیل تغییرات فشار اسمزی (خوردن یک ماده هایپرتونیک مثل شربت غلیظ) و یا تغییرات حرارتی (مثل خوردن یک مایع سرد) مایع درون توبولهای عاجی به سمت ناحیه پالپ حرکت کرده و منجر به تحریک عصبی ناحیه پالپ و درد بیمار می گردد. گلوتارآلدهید یک ماده biological fixative است. این ماده با اتصال به پروتئین آلبومین موجود در مایع توبولهای عاجی منجر به رسوب آنها شده و دهانه توبولهای عاجی را میبندد.

  • نقش گلوتارآلدهید در افزایش استحکام باند:  

 این ماده میتواند نفوذ لایه باندینگ را نیز بیشتر کرده و در نتیجه از این طریق به استحکام باند بیفزاید. در بدن انسان آنزیمهایی به نام ماتریکس متالوپروتئیناز(MMPs) وجود دارد که تمایل به شکستن و تخریب پروتئینها را دارند. این آنزیمها در دنتین نیز حضور دارند و بدنبال پروسه اچینگ درون عاج دمینرالیزه گیر می افتند و شروع به تخریب کلاژنهای دنتین (کلاژن یک نوع پروتئین است) می کنند. بنابراین میتوانند دوام لایه باند را در دراز مدت دچار مشکل کنند.

از طرفی در بهترین حالت و استفاده از بهترین باندینگهای امروزی نیز حلال موجود در باندینگ (آب و الکل یا استون) نمیتواند بعد از پوار گرفتن بطور کامل با منومرهای باندینگ جایگزین شود. بنابراین منومرها بطور کامل در همه فضای اچ شده بین الیاف کلاژن نمیتوانند نفوذ کنند. در نتیجه  مقداری حباب در لایه باندینگ وجود خواهد داشت. این حباب ها هم میتوانند سبب فعالیت بیشتر MMPs شوند. گلوتارآلدهید با اتصال به این آنزیمها میتواند آنها را غیر فعال نماید. بنابراین شما میتوانید بعد از کاربرد ماده گلوما با خیال راحت از باندینگ استفاده کرده و ترمیم کامپوزیت دندان را انجام دهید.

  • نقش ضدعفونی کنندگی گلوتارالدهید:  

ماده  گلوتارآلدهید نقش ضدعفونی کنندگی نیز دارد. این ماده نه تنها بر علیه باکتریها بلکه برعلیه برخی ویروسها و قارچها نیز عمل کرده و آنها را از بین میبرد. به دنبال تراش دندان و با وجود دبریدمان مکانیکی ممکن است هنوز هم باکتریهای مخرب درون دنتین حضور داشته باشند. حتی پروسه اسید اچینگ نیز نمیتواند باکتریهای اسید دوست و تولید کننده اسید را از بین ببرد. در اینجا نقش گلوتارآلدهید میتواند موثر باشد.

  • نقش HEMA:

HEMA یک منومر آبدوست است که در ترکیب بسیاری از باندینگها دیده میشود. این منومر بدلیل آب دوست بودن نفوذ خوبی بدرون عاج اچ شده دارد. این فرضیه وجود دارد که رسوب پروتئینها میتواند منجر به پلیمریزاسیون HEMA گردد. HEMA بدلیل آب دوست بودن میتواند نفوذ گلوتارالدهید تا عمق 200 میکرون را فراهم آورد.  اتصال گلوتارالدهید با کلاژن و تشکیل کمپلکس گلوتارآلدهید-کلاژن میتواند در واقع منجر به  اتصال HEMA با کلاژن از طریق گلوتارآلدهید نیز گردد. متعاقبا لایه باندینگی که بعد از استفاده از گلوما زده میشود با اتصال با HEMA و پلیمریزاسیون همزمان با آن میتواند زمینه را برای باندینگ بهتر فراهم آورد.

  • نقش Rewetting ماده گلوما:

در بسیاری از موارد بدنبال استفاده از اسید اچینگ بدلیل پوار هوای زیاد سطح دنتین خشک میگردد. خشک شدن دنتین میتواند منجر به کلاپس الیاف کلاژن شده و نفوذ ماده باندینگ را دچار مشکل کند. استفاده از ماده گلوما میتواند علاوه بر نقشهای اشاره شده Rewetting را نیز بخوبی انجام دهد.

رفرنس ها :

  • Omae M, Inoue M, Itota T, Finger WJ, Inoue M, Tanaka K, Yamamoto K, Yoshiyama M. Effect of a desensitizing agent containing glutaraldehyde and HEMA on bond strength to Er:YAG laser-irradiated dentine. J Dent. 2007 May;35(5):398-402.
  • Munksgaard EC, Irie M, Asmussen E. Dentin-polymer bond promoted by Gluma and various resins. J Dent Res. 1985 Dec;64(12):1409-11.

در ادامه دو نمونه از مقالات مرتبط با گلوما را مشاهده میکنید: